अंतरिम गुणवत्ता यादी NEW

सुधारित अंतिम उत्तरतालिका NEW

लेखी परीक्षेचे वेळापत्रक

जाहीर निवेदन -३

जाहीर निवेदन-1

जाहीर निवेदन-2

जाहिरात २०१४ भरती : लघुलेखक (निम्नश्रेणी ) पदाचा अंतिम निकाल

जाहीर निवेदन (पद : कृषी सहायक  - २०१४ भरती )

जाहीर निवेदन (पद : शिक्षक  - २०१४ भरती )

शुद्धीपत्रक

Women & Child Development, Pune

Policy | Disclaimer

Collector Office, Beed

Fat Burning